بهار

مارس 17, 2014

از بهار تقویم می ماند
از من
استخوان هایی که تو را دوست داشت.

Advertisements

انسان

مارس 17, 2014

اعتراف میکنم، با اشک های دیوانه کننده ای که از صورت لرزانم آویزان شده است، آن طور که امروز به نظرم می رسد، هیچ امیدی به تغییر انسان ندارم.

زندگی

مارس 17, 2014

صادق که باشی،
بوفت را کور می کنند،
سگت را ولگرد،

تا هدایت شوی،
زنده به گورت می کنند.

گرگ ها

مارس 16, 2014

گرگها در انتهای شب سفر می کنند…

تنهایی

مارس 16, 2014

تحمل تنهایی، از گدایی دوست داشتن آسانتر است…

امید

مارس 15, 2014

خورشید هم باشد، امیدی نیست، این خانه سراپا تاریک است…

زندگی

دسامبر 25, 2013

دارم هدایت می شوم
و به سر نوشتم می اندیشم
فقط کافی ست کمی صادق باشم.